Blog BazaTelefonów.pl
 

Nieuczciwe loterie i konkursy SMS

Inne 2011-05-06 15:09

W dniu 9 marca 2011 r. w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej odbyło się pierwsze spotkanie w ramach inicjatywy Prezesa UKE mającej na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk na rynku usług Premium Rate.

Diametralna zmiana funkcjonowania tego rynku jest niezbędna, żeby nie kojarzył się on użytkownikom przede wszystkim z oszustwami, szczególnie że na rynku tym działają także firmy przestrzegające zasad uczciwego obrotu gospodarczego. Tylko wspólne radykalne działania i presja uczciwych przedsiębiorców na tych, którzy szukają okazji do szybkich pieniędzy kosztem klientów, mogą spowodować, że klienci odzyskają zaufanie do tego typu usług.

Ze względu na ciągle narastającą liczbę skarg związanych z wyłudzeniami za pośrednictwem usług SMS Premium, Prezes UKE zaproponował podczas spotkania zasady, które powinny być niezwłocznie i dobrowolnie zastosowane przez wszystkich uczestników rynku, zanim zostaną przyjęte odpowiednie regulacje prawne.

Powołano dwa zespoły robocze, w skład których wchodzą przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stron. Pierwszy zespół odpowiada za uzgodnienie jednolitych zasad uczciwego postępowania przy dostarczaniu usług Premium Rate, o wymiarze samoregulacyjnym a w przyszłości legislacyjnym. Drugi zespół pracuje nad rozwiązaniami technicznymi, które umożliwią zastosowanie m.in. następujących mechanizmów:

 • umożliwienie bezpłatnej blokady wszystkich numerów o podwyższonej płatności na żądanie abonenta,
 • ustanowienie limitu kwotowego na usługi telekomunikacyjne i/lub na usługi o podwyższonej opłacie. Rozwiązanie powinno umożliwiać abonentowi wskazanie kwoty jaką miesięcznie może przeznaczyć na usługi o podwyższonej opłacie lub w ogóle na usługi telekomunikacyjne. Po przekroczeniu wcześniej ustalonej kwoty - abonent niezwłocznie powinien zostać o tym poinformowany i na tej podstawie podjąć decyzje, czy chce dalej korzystać z płatnych usług do końca okresu rozliczeniowego;
 • ustanowienie uniwersalnej dla wszystkich usług komendy rezygnacji z usługi;
 • rejestracja dziecka jako użytkownika telefonu. Rozwiązanie ma na celu umożliwić opiekunowi zarządzanie usługami na koncie dziecka i decydowanie (za pomocą narzędzi kontroli rodzicielskiej), czy dziecko może korzystać z usług Premium i mieć dostęp do całego kontentu w Internecie oraz ustalanie limitu kosztów;
 • informowanie klientów o tym, jak bezpiecznie korzystać z usług o podwyższonej opłacie, aby nie narazić się na zbędne koszty. Konieczna wydaje się edukacja dotycząca zasad działania usług o charakterze rozrywkowym, zwłaszcza opartych na subskrypcji. Dodatkowo operatorzy powinni ułatwić konsumentom dostęp do danych firm zarządzających numeracją Premium SMS;
 • zarówno operatorzy, jak również sami dysponenci numeracji powinni bezwzględnie wymagać i egzekwować od dostawców usług/treści, aby ci działali zgodnie z zawartymi umowami, gdzie za najważniejsze należy przyjąć prawdziwość i przejrzystość informacji o koszcie usługi, a tym samym koszcie oraz liczbie wiadomości sms, które użytkownik musi przesłać.

Regulatorzy i rynek wspólnie powinni dążyć do tego, aby konsument, który skorzysta z takich usług był świadomy zarówno co do zakresu usług jak i ich kosztów; dostawcy nie mogą posługiwać się treściami wprowadzającymi w błąd użytkownika lub wykorzystującymi jego nieświadomość co do natury świadczonej usługi i zasad płatności, a także możliwości rezygnacji z usługi, zaś operatorzy nie mogą dopuszczać do uruchamiania usług wykorzystujących różne formy naciągania abonentów. Jak wynika z zaprezentowanych przez uczestników stanowisk  - przedstawione przez Prezesa UKE propozycje wdrożenia instrumentów służących podwyższeniu poziomu ochrony konsumentów przed nadużyciami związanymi z usługami Premium Rate oraz ponoszeniem niechcianych kosztów za nieświadome korzystanie z tych usług - są możliwe i realne do wprowadzenia w życie przed wprowadzeniem regulacji prawnych w tym zakresie.

Anna Streżyńska, Prezes UKE, zaapelowała do uczestników spotkania o pozytywne rozpatrywanie skarg i reklamacji wpływających obecnie do operatorów i dostawców usług od osób, które padły lub padną ofiarą nieuczciwych praktyk.

Przy "stole bez kantów" z Prezesem UKE spotkali się: Aero2 Sp. z o.o.; Avantis SA; Bauer Sp. z o.o. oraz Komitet Usług Dodanych; Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek SA; CT Creative Team SA; Cyfrowy Polsat SA; Internetq Poland Sp. z o.o.; Kancelaria Bird&Bird; Ministerstwo Infrastruktury; MNI Premium SA; Netia SA; P4 Sp. z o.o.; Polkomtel SA; Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o.; Polskie Izby Informatyki i Telekomunikacji; PTK Centertel Sp. z o.o.; Teleaudio Sp. z o.o.; Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów; Wind Mobile Sp. z o.o.

"Stół bez kantów"
11 kwietnia 2011 r. odbyło się drugie spotkanie przy „stole bez kantów", podczas którego przyjęto rozwiązania, mające na celu wyeliminowanie nieuczciwych praktyk na rynku Premium Rate. Przyjęto również harmonogram wdrażania mechanizmów ochronnych.

Ustalono, że:

 • operatorzy zamieszczą na swoich stronach www spis numeracji Premium Rate wraz z informacją o agregatorze, który dysponuje daną numeracją oraz jego danymi kontaktowymi,
 • operatorzy na swoich stronach umieszczą też informacje o bezpiecznym korzystaniu z usług Premium Rate lub linki do strony UKE z takimi informacjami,
 • operatorzy poprawią poziom obsługi klientów w zakresie usług Premium Rate - w call center specjalne grupy pracowników będą zajmować się tą tematyką,
 • zostaną wprowadzone progi kwotowe dzienne i miesięczne, po przekroczeniu których klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość SMS. W pierwszym etapie wprowadzania mechanizmów ochronnych o przekroczeniu progu będzie informował agregator. Docelowo (w III kwartale 2011 r.) takie progi kwotowe zostaną wprowadzone przez operatorów. Będą oni wysyłać informację uwzględniającą sumę wydatków na usługi Premium Rate u wszystkich agregatorów.

Na życzenie klienta operatorzy zablokują usługi w wybranych kategoriach numeracji Premium Rate - trwają uzgodnienia techniczne co do terminu wprowadzenia tej funkcjonalności oraz określenia rodzajów kategorii.

Zgodnie z ustaleniami, Prezesowi UKE ma zostać przedłożony do zaopiniowania projekt Kodeksu Jakości Świadczonych Usług stworzonego przez Komitet Usług Dodanych, w którym zostaną opisane ujednolicone oraz dokładnie sprecyzowane obowiązki podmiotów oferujących usługi Premium Rate i zasady funkcjonowania tego rynku, m.in.:

 • obowiązek podawania, wraz z numerem, ceny brutto usługi Premium Rate w rozmiarze czcionki nie mniejszej niż 50% czcionki numeru PR, z tłem nieutrudniajacym zapoznanie się z ceną SMS Premium Rate, jak również czas prezentacji ceny nie może być krótszy niż prezentacja numeru PR;
 • jeśli usługi Premium Rate będą oparte na subskrypcji, informacja taka musi być jednoznaczna i czytelna zarówno w materiałach promocyjnych jak i informacjach bezpośrednio skierowanych do konsumentów, subskrypcje nie mogą być uruchamiane za pomocą dowolnego słowa;
 • w przypadku otrzymania zgłoszenia o naruszeniu obowiązków informacyjnych i uczciwych zasad przez dostawcę usługi, operator zażąda od usługodawcy natychmiastowej eliminacji naruszeń, a w przypadku braku reakcji rozwiąże umowę z takim dostawcą treści;
 • musi być podany jasny sposób rezygnacji z subskrypcji wraz ze wskazaniem jednego numeru i jednolitej komendy z przeznaczeniem tylko do rezygnacji, rezygnacja ma być bezpłatna. Dodatkowo operatorzy umożliwią rezygnację poprzez kontakt z call center;
 • reklamacje dotyczące opłat za Premium Rate będzie rozpatrywał operator. Operator w miarę potrzeb będzie kontaktował się z agregatorem lub dostawcą treści w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia. Klienci, którzy złożą skargę bezpośrednio do dostawcy w zakresie funkcjonowania usługi, otrzymają od niego odpowiedź. Operatorzy, agregatorzy oraz dostawcy treści zobowiązani są do podniesienia jakości rozpatrywania reklamacji;
 • usługodawca nie będzie mógł na podstawie zgody domniemanej oferować innych usług lub przesyłać informacji handlowych w przypadku skorzystania przez klienta z danej loterii lub danej płatności Premium Rate,
 • sygnatariusze Kodeksu deklarują ścisłą współpracę z Prezesem UKE w zakresie podnoszenia jakości świadczonych usług Premium Rate oraz w wyjaśnianiu zgłaszanych przez konsumentów skarg i wniosków.

  Na kolejnym trzecim spotkaniu przy „stole bez kantów", nastąpi weryfikacja wdrożenia pierwszych mechanizmów ochrony konsumenta. Ponadto Prezes UKE co trzy miesiące będzie także zwoływał obrady w celu monitorowania efektów funkcjonowania mechanizmów ochrony konsumenta.

  Przyjęte z inicjatywy Prezesa UKE działania mają przede wszystkim na celu wzrost bezpieczeństwa i ochrony użytkowników usług Premium Rate a także dalszy rozwój rynku usług o podwyższonej opłacie w oparciu o uczciwe zasady.

Źródło: Cik.uke.gov.pl

Wojtek Konopa, wyświetlono 4165 razy.

Dodaj do: Wykop BLIP Flaker Facebook Twitter

Nie wklejaj HTML ani BB Code. Adresy IP są rejestrowane. Maksymalnie 1500 znaków.

Szukaj
Subskrybuj:
RSSAtom

Kategorie

Chmura tagów

Archiwum