Blog BazaTelefonów.pl
 

"Smartfonowa Inwestycja" w ofercie Alior Banku

Inne 2013-01-16 14:37

Dla klientów poszukujących zysku wyższego niż na standardowej lokacie, ale jednocześnie stroniących od nadmiernego ryzyka, Alior Bank przygotował specjalną ofertę produktu inwestycyjno-ubezpieczeniowego pod nazwą "Smartfonowa Inwestycja". Inwestycja daje możliwość zarabiania bazując na notowaniach międzynarodowych spółek z branży nowoczesnych technologii, działających aktywnie na rynku popularnych smartfonów. Zapisy przyjmowane są tylko do 15 lutego 2013 r.

Jak działa inwestycja?
 Inwestor na koniec inwestycji otrzymuje wpłacony kapitał oraz zysk równy 70-90% końcowego wzrostu koszyka akcji: Apple Inc, Google Inc, Nokia, Sony Corp (Indeks). Poszczególne spółki w koszyku posiadają taką samą wagę, a dwie najwyższe stopy zwrotu ustalone w Dniu Wykupu przyjmują wartość Stopy Zastąpienia na poziomie 13%. Dzięki temu, nawet przy niekorzystnym kształtowaniu się notowań spółek w okresie inwestycji, klient może otrzymać dodatnią stopę zwrotu. W celu dokładniejszego zrozumienia zasad działania „Smartfonowej Inwestycji” prezentujemy przykładowe scenariusze:

  • Scenariusz „umiarkowanie optymistyczny”

Scenariusz umiarkowanie optymistyczny przedstawia sytuację, w której w Dniu Obserwacji (20/02/2015 r.) zwrot  z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: -1%; -2%; -4%; -5%; pomimo spadku notowań wszystkich akcji stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie 4,25%=[(+13%+13%-4%-5%)/4]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 3,40% (4,25%*80%), czyli ok. 1,7% p.a. Łącznie wypłata wyniesie 10.340 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

  • Scenariusz „optymistyczny”

W scenariuszu optymistycznym w Dniu Obserwacji (20/02/2015 r.) zwrot z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: +90%; +85%; +60%; +20%, dzięki czemu stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie 26,50%=[(+13%+13%+60%+20%)/4]. Klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału oraz odsetki w wysokości 21,20% (26,50%*80%), czyli ok. 10,60% p.a. Łącznie wypłata wyniesie 12.120 PLN przed opodatkowaniem podatkiem od zysków kapitałowych.

  • Scenariusz „pesymistyczny”

Scenariusz pesymistyczny: W przeciwieństwie do poprzedniego scenariusza, w tym przypadku w Dniu Obserwacji (20/02/2015 r.) zwrot  z poszczególnych akcji wynosi odpowiednio: -15%; -20%; -25%; -30%, w wyniku czego stopa procentowa zostaje ustalona na poziomie -7,25%=[(+13%+13%-25%-30%)/4]. Dzięki 100% ochronie kapitału, Klient nie poniósł straty i otrzyma 10.000 PLN.

„Smartfonowa Inwestycja” zakłada dwuletni horyzont inwestycyjny, jednak można się z niej wycofać również w trakcie jej trwania według wartości rynkowej. Alior Bank nie pobiera opłat za wcześniejsze wycofanie się z inwestycji.

Inwestycja ma charakter ubezpieczeniowy. Klienci otrzymują ubezpieczenie na wypadek śmierci. Minimalna wpłata to 3.000 złotych. Do inwestycji może przystąpić pełnoletni klient Alior Banku  w placówkach Banku. Dodatkowo klienci, którzy skorzystają z oferty mają możliwość założenia wysoko oprocentowanej lokaty w promocji Razem Zyskujesz.

Informacje zawarte w niniejszej nocie prasowej mają charakter informacyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do rozpoczęcia rokowań w sprawie zakupu w rozumieniu art. 66 i art. 71 kodeksu cywilnego. Szczegółowe informacje na temat produktu zawarte zostały w Szczególnych Warunkach Grupowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „Smartfonowa Inwestycja” oraz Regulaminie Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego „Smartfonowa Inwestycja” ING Życie wraz z załącznikami oraz Ogólnych warunkach emisji bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank SA i Specyfikacji Parametrów Ekonomicznych Subskrypcji Certyfikatów Depozytowych serii PSMAIN150225. Powyższe dokumenty są dostępne w placówkach Ubezpieczającego jak również na stronach internetowych. Alior Bank S.A. działający jako Ubezpieczający nie świadczy usług doradztwa w związku z zawieranymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że podane informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Jakakolwiek decyzja inwestycyjna klienta w tym decyzja o złożeniu Deklaracji przystąpienia, zawierającej oświadczenie o chęci skorzystania przez klienta z zastrzeżenia na rzecz jego ochrony ubezpieczeniowej w ramach Umowy ubezpieczenia, należy wyłącznie do klienta. Przed złożeniem Deklaracji przystąpienia klient powinien, nie opierając się wyłącznie na informacjach przekazanych przez Ubezpieczającego, rozważyć ryzyko związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa Funduszu, potencjalne korzyści oraz ryzyka z nim związane, konsekwencje prawne, księgowe i podatkowe.

Źródło: Alior Bank

Wojtek Konopa, wyświetlono 3366 razy.

Dodaj do: Wykop BLIP Flaker Facebook Twitter

Nie wklejaj HTML ani BB Code. Adresy IP są rejestrowane. Maksymalnie 1500 znaków.

Szukaj
Subskrybuj:
RSSAtom

Kategorie

Chmura tagów

Archiwum